Algemene voorwaarden 2020-01-03T17:29:30+01:00

Algemene voorwaarden Uitlaatservice Hondenvermaak.nl

Artikel 1 Algemeen

1. De hond(en) dient sociaal te zijn in de omgang met andere honden en mensen .

2. De hond(en) dient de basiscommando’s te kennen (“Hier” / “Zit”) en niet-aangelijnd kunnen lopen.

3. Opdrachtgever accepteert dat de hond(en) bij thuiskomst vies en nat kunnen zijn en treft hier eventueel maatregelen voor.

4. Loopse teven kunnen niet mee met een groepswandeling. Indien mogelijk – in het tijdsschema van Hondenvermaak – kan in overleg tijdelijk een individuele wandeling worden gemaakt. Dan geldt er een andere prijs dan een groepswandeling.

Artikel 2 Werkwijze en betaling

1. Hondenvermaak (hierna te noemen opdrachtnemer) draagt er zorg voor dat de hond(en) op de afgesproken dagen en geschatte tijdstip bij ingedeelde groep wordt(en) opgehaald en afgeleverd op het afgesproken adres van de opdrachtgever.
2. Reeds in rekening gebrachte rittenkaarten kunnen niet worden geannuleerd.
3. Groepswandelingen worden aangeboden op maandag tot en met vrijdag, met uitzondering van feestdagen. Individuele wandelingen zijn in overleg.
4. Indien de hond wegens ziekte of blessure niet mee kan, kan in overleg de groepswandeling tijdelijk worden stopgezet.

5. Rittenkaarten, (twee)wekelijkse, maandrekeningen en betalingen van individuele wandelingen dienen vooruit betaald te zijn voordat uw hond door opdrachtnemer wordt uitgelaten.

6. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor de overeenkomst te beëindigen als niet aan de betalingsvoorwaarden voldaan wordt.
7. De actuele tarieven staan vermeld op de website van opdrachtnemer.

Artikel 3 Rechten en plichten opdrachtgever

  1. Opdrachtgever zorgt dat de hond(en) op de afgesproken plaats en tijd aanwezig is/zijn.
  2. Opdrachtgever zorgt er voor dat de hond de benodigde inentingen heeft ontvangen (ook kennelhoest). Tevens controleert opdrachtgever regelmatig op vlooien, teken en wormen.
  3. Opdrachtgever informeert opdrachtnemer tijdig in geval van gezondheidsproblemen van de hond.
  4. Opdrachtgever dient ten tijde van de te verrichten dienst telefonisch bereikbaar te zijn
  5. Opdrachtgever annuleert indien noodzakelijk (incidenteel naast vakanties) minimaal 24 uur van te voren een afgesproken (groeps)wandeling. M.i.v. 1-2-2020 is dit 48 uur van tevoren!

Artikel 4 Rechten en plichten opdrachtnemer

1. Opdrachtnemer zal de hond op de afgesproken dagen en geschatte tijdstip bij ingedeelde groep, ophalen en afleveren op het afgesproken adres.

2. Opdrachtnemer laat de hond de duur van de afgesproken tijd(en) uit.

3. Opdrachtnemer is niet aan te merken als bezitter van de hond(en).

4. Opdrachtnemer heeft het recht de hond(en) los te laten lopen.

5. Opdrachtgever machtigt opdrachtnemer om op kosten van opdrachtgever, medische zorg te verschaffen aan diens hond, indien opdrachtnemer dit nodig acht. Indien blijkt, dat een belangrijke ingreep noodzakelijk is, zal i.o.m. de zorgverlener eerst contact met de eigenaar van de hond(en) gezocht worden
6. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor honden uit te sluiten wegens herhaaldelijk onacceptabel gedrag.
7. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor honden de hond(en) (tijdelijk) niet mee te nemen, indien blijkt dat de hond(en) een besmettelijke ziekte heeft/hebben.
8. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor honden op voorhand te weigeren, indien zij van mening is dat deze hond(en) een gevaar kunnen opleveren voor andere onder haar hoede gestelde honden of personen.
9. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor de dienst tijdelijk op non-actief te zetten in verband met vakantie, ziekte of persoonlijke omstandigheden. Ook bij extreme weersomstandigheden – dit ter beoordeling aan opdrachtnemer – behoudt opdrachtnemer zich het recht voor het uitlaten te annuleren of te staken.
10. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor de tarieven en de algemene voorwaarden te wijzigen.

Artikel 5 Aansprakelijkheid

1. Opdrachtgever dient zelf een WA-verzekering te hebben. Hij/zij blijft te allen tijde aansprakelijk voor de daden van de hond.
2. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt aan/door de hond. Eventuele kosten van medische zorg en schade aan derden worden op de opdrachtgever verhaald.
3. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade aan woning/inboedel door een natte/vieze hond. Opdrachtnemer zal de hond zo droog/schoon mogelijk in de woning achterlaten, indien zorg gedragen wordt voor daarvoor bestemde middelen.
4. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade/inbraak woning, tenzij aantoonbaar gemaakt kan worden dat dit te wijten is aan misbruik door de aan haar ter beschikking gestelde sleutel.